spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Giúp mình bài tập English 9 này với!!?

1. I want to see the_____of enviroment from the local authority.
a.) protect b.) protected c.) protecting d.) protection
2. ____you don't help me, I must do the job myself
a.) Since b.) But c.) And d.) Or
tks nhé mai ktra rùi

spacer
spacer

Trả lời

(2)
spacer

1. D. Protection ( Cái nèy Vì có '' the'' nên theo sau là DT)
2. A. Since ( Dịch ra là chọc được th0y )

spacer
5 năm, 11 tháng, 27 ngày, 17 giờ, 37 phút, 45 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

1. Cần 1 danh từ => Protection
2. Since
Chúc bạn đạt điểm tốt

spacer
5 năm, 11 tháng, 27 ngày, 17 giờ, 36 phút Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer