spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Cho Hỏi Về Nghi Thức Cầu Siêu hay Tịnh Độ?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
(Khởi sự từ 7 giờ tối)
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Tất cả đều quỳ ngay thẳng, vị chủ lễ cầm hương ngang trán đọc bài cúng dường)
CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt thiết Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh văn chúng,

Cập nhứt thiết Thánh Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự,

Phổ huân chư chúng sanh,

Giai phát Bồ Ðề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Viên thành Vô thượng đạo.

(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)
KỲ NGUYỆN

(Đọc tiếp và nhỏ)

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán Hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật, Từ bi tiếp độ hương linh... pháp danh... phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh độ. Ngưỡng kỳ chư Phật Từ bi phóng quang tiếp độ hương linh vãng sanh Cực lạc quốc.

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm)
spacer
6 năm, 3 tháng, 1 ngày, 18 giờ, 8 phút, 46 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer