spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Giải bài toán ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ?

Bên cạnh lợi ích kinh tế thì chăn nuôi cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề về chất lượng môi trường, đe dọa sức khỏe của cộng đồng dân cư địa phương và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tự nhiên.

spacer
spacer
spacer